2 min

Waalse regering oefent druk uit op niet-geregistreerde giften

De Waalse regering heeft recent een nieuw decreet aangenomen dat onder meer tot doel heeft de “verdachte periode” voor schenkingsrechten te wijzigen. Het is alleen van toepassing op inwoners-schenkers van het Waalse Gewest.

Samengevat

  • Nieuw decreet Waalse regering wijzigt schenkingsrechten
  • Schenker moet nog vijf jaar na de schenking in leven blijven om successierechten te ontlopen
Waalse regering oefent druk uit op niet-geregistreerde giften
Waalse regering oefent druk uit op niet-geregistreerde giften

De Waalse regering heeft recent een nieuw decreet aangenomen dat onder meer tot doel heeft de “verdachte periode” voor schenkingsrechten te wijzigen.

Dit decreet is alleen van toepassing op inwoners-schenkers van het Waalse Gewest. Inwoners van andere gewesten (het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) vallen dus niet onder de regeling.

Omvang van de maatregel?

Zoals u weet, kan een belastingplichtige een roerende zaak via handgift of bankgift schenken zonder de schenking te laten registreren en hierop registratierechten te betalen.

Wanneer de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking, kan de administratie deze geschonken goederen optellen bij het andere vermogen en worden deze mee onderworpen aan successierechten. Met andere woorden worden de goederen die het voorwerp waren van de niet-geregistreerde schenking beschouwd als een legaat.

Het principe van hand- of bankgift wordt niet in twijfel getrokken. De periode van drie jaar zal echter worden verlengd tot vijf jaar.

Zo zal de schenker vanaf 1 januari 2022 nog vijf jaar na de schenking in leven moeten blijven als hij niet wil dat de schenking aan successierechten wordt onderworpen.

Hoe zit het met schenkingen die vóór 1 januari 2022 zijn gedaan?

De nieuwe belastingmaatregel heeft terugwerkende kracht.

Indien de huidige termijn van drie jaar op 1 januari 2022 nog niet is verstreken, wordt hij automatisch verlengd tot vijf jaar.

Bijvoorbeeld: een belastingplichtige doet op 2 januari 2019 een bankgift. De periode van drie jaar had moeten aflopen op 2 januari 2022 (na de inwerkingtreding van het nieuwe decreet). De periode wordt derhalve met twee jaar verlengd en eindigt op 2 januari 2024. Indien de schenker op 2 januari 2024 nog in leven is, hoeft geen successierecht te worden betaald over het geschonken goed.

Ter herinnering: het is altijd mogelijk de schenking vrijwillig te laten registreren tegen een tarief van 3,3% (in de directe lijn) of 5,5% (anderen). Door de registratie van de schenking vervalt de verplichting om een eventuele termijn in acht te nemen. Zodra het registratierecht is betaald, is de schenking niet langer onderworpen aan successierechten.

Ten slotte worden schenkingen die de periode van drie jaar vóór de inwerkingtreding van het decreet hebben bereikt, d.w.z. vóór 1 januari 2022, niet getroffen en zijn zij nooit meer successierechten verschuldigd.

Hoe zit het met schenkingen die voor een Nederlandse notaris zijn gedaan?

Vanaf 15 december 2020 moeten notariële akten die in het buitenland zijn verleden en die een schenking van roerende goederen door een Belgische ingezetene inhouden, in België worden geregistreerd.

De verlenging van de termijn geldt ook voor buitenlandse notariële akten die vóór 15 december 2020 zijn verleden.

Zo zal de termijn voor een buitenlandse, niet in België geregistreerde akte die vanaf 1 januari 2019 wordt verleden, worden verlengd van drie tot vijf jaar.

Wettigheid van deze belasting met terugwerkende kracht?

In België geldt een algemeen rechtsbeginsel van niet-terugwerkende kracht van het belastingrecht. Indien een schenker een niet-geregistreerde schenking deed op een tijdstip waarop de termijn drie was, zou hij kunnen aanvoeren dat de plotselinge verlenging van zijn termijn terugwerkende kracht had voor de transactie. Op grond hiervan kunnen sommige belastingplichtigen proberen de maatregel nietig te laten verklaren.

Merk hierbij op dat bij twijfel over het mogelijke overleven van de schenker die onder de nieuwe periode van vijf jaar valt, het verstandiger zou zijn over te gaan tot registratie van de schenking of dit nieuwe risico door een verzekeringsmaatschappij te laten verzekeren door het afsluiten van een levensverzekering.

Lara Hadjistratis
Head of Wealth Solutions
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.