2 min

Vlaams regeerakkoord

De Vlaamse regering is eindelijk gevormd. Een regeerakkoord is bereikt. Hoewel de krijtlijnen van de nieuwe fiscale maatregelen reeds in de Startnota werden naar voor geschoven, blijkt toch dat e.e.a. er aan de eindmeet helemaal anders uitziet. Daarom een korte update van wat op fiscaal vlak overeengekomen is in het regeerakkoord (cfr. cursieve tekst hieronder). En wat, voor een goed begrip, uiteraard nog moet omgezet worden in wetgeving.

Samengevat

  • Afschaffing woonbonus
  • Verlenging “verdachte periode” schenkingen
  • Invoering “vriendenerfenis”
  • Afschaffing duo-legaat
  • Wat heeft het niet gehaald ?
Vlaams regeerakkoord
Vlaams regeerakkoord

Afschaffing woonbonus

“In de woonfiscaliteit verschuiven we het fiscale voordeel van het hebben van een woning naar het verwerven ervan. Vanaf 1 januari 2020 dooft de woonbonus uit en verlagen we de registratierechten verder op de aankoop van de enige, eigen woning van 7% naar 6% (en van 6% naar 5% bij een ingrijpende energetische renovatie)”.

De datum van de authentieke leningsakte bepaalt of er (nog) van de woonbonus kan genoten worden. Dit betekent dat kredietakten die uiterlijk op 31 december 2019 voor notaris verleden worden, nog in aanmerking kunnen komen voor de woonbonus.

Om te kunnen genieten van het nieuwe verlaagde verkooprecht is de datum van het compromis (vóór/vanaf 1 januari 2020) doorslaggevend. Bij wijze van overgangsregeling wordt de datum van de authentieke aankoopakte aanvaard, in de situatie waarbij de compromis al dateert van vóór 1 januari 2020, maar de akte pas na die datum kan worden verleden.

Verlenging “verdachte periode” schenkingen

We moedigen mensen aan om te opteren voor de fiscaal voordelige en rechtszekere oplossing van de geregistreerde schenking. Voor niet-geregistreerde schenkingen verlengen we de zgn. ‘verdachte periode’ van 3 naar 4 jaar.”

Het is algemeen bekend dat een driejaarstermijn geldt voor schenkingen die niet geregistreerd worden: indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking (en deze schenking tussentijds niet werd onderworpen aan 3% of 7% schenkbelasting), valt de waarde van de schenking mee in de nalatenschap en is hierop alsnog erfbelasting verschuldigd. Deze termijn zal dus binnenkort verlengd worden tot 4 jaar. Het valt daarbij af te wachten of deze verlenging ook zal gelden t.a.v. reeds gedane schenkingen.

Invoering “vriendenerfenis”

“We ontwerpen daarnaast een regeling voor een vriendenerfenis, waarbij we mensen de kans geven om een bepaald deel van hun erfenis toe te wijzen aan een verwante of niet-verwante persoon als ‘best friend’ waarop dan het voordelige tarief in rechte lijn wordt toegepast in plaats van de hogere tarieven in zijlijn”.

Deze maatregel zal uiteraard niet onbeperkt gelden. Er is sprake van een – dus nog te bevestigen – maximumbedrag van EUR 12.500,00. Dit bedrag zou aan (verre) verwante of niet-verwante personen kunnen nagelaten worden aan 3% erfbelasting, terwijl dit vandaag nog minstens 25% is.

Afschaffing duo-legaat

“We wijzigen tevens de regeling rond duo-legaten, waarbij we het zuiver altruïstisch element van deze legaten herstellen en versterken met een tariefverlaging.”

Een duo-legaat is een veel gebruikte techniek voor personen die (verre) verwante of niet-verwante personen willen begunstigen via testament. In eerste instantie wordt (een deel van) de nalatenschap aan een ‘goed doel’ nagelaten, waarbij dit goed doel de verplichting heeft om een netto-bedrag aan die verre (niet-)verwant uit te betalen én om de successierechten daarop ten laste te nemen. Dit is fiscaal voordeliger dan een rechtstreekse vererving aan die verre (niet-)verwanten. Uiteraard aanvaardt het goed doel deze nalatenschap enkel, indien er ook voor haar een substantieel netto-bedrag overblijft.

In de zeer beknopte cijfermatige onderbouwing van het regeerakkoord staat nog het volgende:
“Stopzetting duolegaten vanaf AJ 2021 – gunsttarief schenkingen aan goede doelen blijft bestaan en wordt versterkt”.

In duidelijkheid blijkt dit alles niet uit, maar verwacht kan worden dat het fiscaal voordeel in hoofde van de verre (niet-)verwant zal komen te vervallen – al wordt dit (deels) goedgemaakt met de invoering van de vriendenerfenis. Anderzijds mag blijkbaar een tariefverlaging op het vlak van schenk- én erfbelasting verwacht worden bij begunstiging van een goed doel.

Wat heeft het niet gehaald ?

De Startnota maakte ook melding van de invoering van een volledige vrijstelling erfbelasting voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) / wettelijke samenwonende partner én voor de inwonende kinderen tot 18 jaar. Dit voorstel is uiteindelijk niet weerhouden.

Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Wealth Planning
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.