5 min

Taks op effectenrekening - Wetsontwerp

Op dinsdag 12 december 2017 is het wetsontwerp tot invoering van de taks op effectenrekeningen (eindelijk) officieel gepubliceerd, inclusief de (nieuwe) antimisbruikbepaling die dit weekend op regeringsniveau is overeengekomen m.b.t. de opnaamzetting van aandelen.
Taks op effectenrekening - Wetsontwerp
Taks op effectenrekening - Wetsontwerp

Op dinsdag 12 december 2017 is het wetsontwerp tot invoering van de taks op effectenrekeningen (eindelijk) officieel gepubliceerd, inclusief de (nieuwe) antimisbruikbepaling die dit weekend op regeringsniveau is overeengekomen m.b.t. de opnaamzetting van aandelen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze nieuwe belasting.

 • De taks is enkel verschuldigd door natuurlijke personen die titularis zijn van een effectenrekening, hetzij als volle eigenaar, hetzij als vruchtgebruiker, hetzij als blote eigenaar. Belgische rijksinwoners moeten alle effectenrekeningen consolideren, ongeacht waar ze aangehouden worden (= binnen of buiten België). Voor niet-inwoners zijn enkel de in België aangehouden effectenrekeningen relevant.
 • De taks is enkel verschuldigd, indien de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten geplaatst op een effectenrekening, op jaarbasis per persoon meer bedraagt dan EUR 500.000,00. Eens deze waarde wordt bereikt, is de belasting verschuldigd op de totale gemiddelde waarde.
 • De belastbare financiële instrumenten zijn:
  => al dan niet beursgenoteerde aandelen, alsmede certificaten van dergelijke aandelen.
  Nieuw! : dit weekend werd overeengekomen dat indien dergelijke aandelen/certificaten vanaf 9 december 2017 op naam worden gezet, zij toch nog geacht worden zich gedurende de resterende looptijd van datzelfde belastbaar tijdperk op de effectenrekening te bevinden. Vanaf het daaropvolgende belastbaar tijdperk wordt hier geen rekening meer mee gehouden.
  => al dan niet beursgenoteerde obligaties, alsmede certificaten van dergelijke obligaties.
  => al dan niet beursgenoteerde deelbewijzen in fondsen (BEVEK/SICAV, FCP, ETF/trackers (ook indien het notes betreft), ...)
  => kasbons
  => warrants
  Uitgesloten zijn levensverzekeringen, pensioensparen, derivaten (opties, futures en swaps) en cash.
 • Het tarief bedraagt 0,15%.
 • Het belastbaar tijdperk loopt van 1 oktober X tot 30 september X+1. Enkel voor 2018 geldt een verkort tijdperk van negen maanden (1 januari tot 30 september).
 • De gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten wordt bekomen door op vier tijdstippen een "foto" van de slotkoers van effectenportefeuille te nemen, met name op 31/12 (voor de eerste keer 31/12/2018), 31/3, 30/6 en 30/9. Een extra foto dient genomen te worden in geval van wijziging van het aantal rekeninghouders (in plus of in min - bijv. opening/afsluiting/extra titularis/vestiging of einde vruchtgebruik/...). De gemiddelde waarde wordt dan bekomen door de som van alle waarden (foto's) te delen door het aantal foto's.
  Bij een transfer van alle (!) financiële instrumenten van een Belgische bank naar een andere Belgische bank dienen enkel de foto's van de 'ontvangende' Belgische bank weerhouden te worden.

Verplichtingen in hoofde van de Belgische financiële instellingen

 • Belgische financiële instellingen zijn gehouden om ook deze belasting bevrijdend te berekenen, in te houden en door te storten.
 • Indien er meerdere rekeninghouders zijn, wordt iedere titularis geacht voor een gelijk deel eigenaar te zijn van de effecten (bijv. 2 vruchtgebruikers + 3 blote eigenaars = ieder 1/5). Indien een bepaalde titularis houder is van meerdere effectenrekeningen, dienen alle rekeningen samengeteld te worden.
 • Ingeval een rekeninghouder emigreert en al zijn (belastbare) financiële instrumenten verplaatst naar het buitenland, dient de verschuldigde belasting geprorateerd te worden naar het aantal dagen dat de rekeninghouder inwoner was van België.
 • Na elke driemaandelijkse periode moet een staat opgemaakt worden met de vermelding van naam/adres/reknr./aandeel in de berekende waarde/periode ( dit wordt blijkbaar ook in het kader van MIFID II opgelegd.). Aan het einde van het belastbaar tijdperk (dus na 30/9) dient de bank een overzicht te bezorgen aan de titularis van de gemiddelde waarde(n) van alle door hem/haar aangehouden belastbare effecten/verschuldigde taks/tarief/ingehouden taks.
 • De belasting moet uiterlijk op 20 december van elk jaar betaald zijn. Voor de eerste keer dus uiterlijk 20/12/2018. Indien de gemiddelde waarde meer bedraagt dan EUR 500.000,00, houdt de Belgische bank de taks automatisch in. Indien de gemiddelde waarde lager is dan EUR 500.000,00, komt de titularis via het bezorgde overzicht de exacte waarde te weten en kan hij er uiterlijk 30 november voor opteren ("opt-in") om de Belgische bank alsnog de taks te laten inhouden (bijv. omdat hij elders nog belastbare effecten bezit en in totaal wel aan EUR 500.000,00 komt).

Verplichtingen in hoofde van de rekeninghouders/titularissen

 • Indien men niet ingaat op de "opt-in", terwijl men toch in totaal voor minstens EUR 500.000,00 aan kwalificerende effecten bezit, moet men zelf aangifte doen via MyMinfin en dit uiterlijk op de dag waarop de aangifte in de personenbelasting via Tax-on-Web moet ingediend worden (voor de eerste maal dus medio 2019). Betaling moet gebeuren voor 31 augustus van datzelfde jaar (eerste betaling is dus 31/8/2019). Er moet slechts overgegaan worden tot betaling, indien de verschuldigde belasting minstens EUR 10,00 bedraagt.
 • Ook indien de gelijkmatige verdeling niet de reële contractuele/wettelijke verdeling is, kunnen alle titularissen samen (!) middels één gezamenlijke aangifte en onderbouwd met bewijskrachtige gegevens, rechtzetting van de situatie vragen. In eerste instantie zullen te veel ingehouden bedragen verrekend worden met de extra verschuldigde belasting. Indien er dan nog een positief saldo overschiet, wordt dit terug gestort, mits het om minstens EUR 10,00 gaat. Bij een negatief saldo zijn alle rekeninghouders hoofdelijk gehouden tot betaling van het surplus.
 • Voor de waardering van het vruchtgebruik dient rekening gehouden te worden met de coëfficiënten/sterftetabellen, voorzien in art. 745sexies, §3 van het Burgerlijk Wetboek.
 • In de aangifte personenbelasting zal men het bestaan moeten melden van meerdere effectenrekeningen, waarvan men titularis is.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.