3 min

Spontane regularisatie: recente wijzigingen

Graag informeren we u over wat op heden nog de mogelijkheden zijn indien u fiscaal wenst te regulariseren.

Samengevat

  • Update over spontane regularisatie
Spontane regularisatie: recente wijzigingen
Spontane regularisatie: recente wijzigingen

Alvorens hier dieper op in te gaan is het nuttig om het belang en het voordeel van een fiscale regularisatie nog even te onderstrepen. Indien op basis van de concrete omstandigheden een strafrechtelijk onderzoek niet uitgesloten is, biedt een regularisatie de zekerheid op strafrechtelijke immuniteit.

Korte historiek

Na de ‘éénmalige’ bevrijdende aangifte (kortweg ‘EBA’) in 2004, de regularisatieprocedure vanaf 2006 en de ‘laatste’ regularisatieprocedure in 2013, is er een ‘permanente’ regularisatieprocedure die op 1 augustus 2016 van start is gegaan. Sedert 2017 is er ook op Gewestelijk niveau een regularisatieregeling van toepassing voor de successierechten (erfbelasting in Vlaanderen) en de registratierechten die tot de bevoegdheid van de gewesten behoren. Ingevolge een samenwerkingsakkoord tussen het Federale en het respectievelijke Gewestelijk niveau, kon u ook voor ‘gemengde’ casussen terecht bij het Contactpunt Regularisaties.

Een klassiek voorbeeld van zo een ‘gemengde’ casus is een buitenlandse beleggingsportefeuille die werd verkregen door erfenis. Hierop werden destijds geen successierechten (gewestelijk) aangegeven en in hoofde van de erfgenaam werd vervolgens geen inkomstenbelasting (federaal) afgedragen. Er is m.a.w. een gewestelijke (successierechten) en een federale (inkomstenbelasting) fiscale latentie.

Wat is er recent gewijzigd?

Eigen aan de wetgeving inzake fiscale regularisatie blijken éénmalig, Laatste en ‘Permanente vaak loze begrippen.

Federaal:

Het was reeds in het regeerakkoord van De Croo I aangekondigd dat de mogelijkheid tot fiscale regularisatie z’n einde zou nemen per 31 december 2023. Die intentie is nu omgezet in Wet (BS 23 maart 2021).

Op Gewestelijk Vlak:

De resp. Vlaamse, Waalse en Brusselse wetgever hadden al bij aanvang aangegeven dat de mogelijkheid tot een ‘Gewestelijke’ regularisatie tijdelijk zou zijn. Deze periode is geëindigd eind 2020 in zowel het Vlaams, Waals als Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Slotsom: wat ‘permanent’ zou zijn, is niet oneindig. De vraag blijft wel: was dit nu de laatste keer? Immers in het verleden was de ‘laatste keer’ niet steeds het laatste regularisatierondje. Echter verschillend ten opzichte van het verleden is dat de internationale gegevensuitwisseling ondertussen in een stroomversnelling is gekomen. Daar kan je vanaf volgend jaar ook een automatische rapportering aan het Centraal AanspreekPunt (CAP) van de saldi op Belgische rekeningen aan toe voegen. Het bankgeheim lijkt een begrip uit een ver verleden.

Wat nu indien u graag ‘gewestelijk’ had geregulariseerd?

Nu het in Vlaanderen niet langer mogelijk is om de fiscaal te regulariseren, komt men als het ware in een doodlopend straatje terecht. Men kan verwachten dat de Vlabel een spontane rechtzetting niet zal weigeren in deze krappe budgettaire tijden. De woordvoerder van Vlabel liet begin 2021 verstaan dat op een spontane ‘laattijdige’ aangifte van nalatenschap belastingverhogingen worden toegepast (20% vanaf 18 maanden te laat). Vlabel zou daarbij geen onderscheid maken tussen fiscaal verjaarde en niet-verjaarde nalatenschappen [1]. Volledigheidshalve merken we op dat in de rechtsleer werd getwijfeld of Vlabel dit zou aanvaarden ingeval fiscaal verjaarde nalatenschappen. Bij gebrek aan wettelijk fiscaal kader is het risico dat er sprake kan zijn van een “onverschuldigde betaling”, ondanks de spontane aangifte van de belastingplichtige.

Wat successierechten betreft, hebben de belastingdiensten van het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel nog geen officieel standpunt ingenomen over de mogelijkheden tot regularisatie. Net als in het Vlaamse Gewest is er immers geen wettelijk kader meer. Bijgevolg mag worden aangenomen dat het voor belastingbetalers, zoals in het verleden, nog steeds mogelijk zal zijn om hun belastingsituatie recht te zetten met hun plaatselijke belastinginspecteur en te "onderhandelen" over het bedrag van de belastingverhogingen in afwachting van duidelijke richtlijnen van de centrale administratie.

Bovendien benadrukken we dat een spontane aangifte geen strafrechtelijke immuniteit verzekert, dit in tegenstelling tot een fiscale regularisatieaangifte. Maar de kans bestaat dat het parket wel inschikkelijker zal zijn indien blijkt dat reeds een aangifte werd ingediend.

Tot slot willen we nog meegeven de beoordeling van de ‘fiscale verjaring’ inzake Vlaamse erfbelasting een ingewikkeld gegeven is geworden ingevolge de invoering in 2015 van een eigen Vlaamse verjaringsregels en een dito overgangsregeling. Een case by case beoordeling is vaak noodzakelijk. Voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef de verjaringstermijn van 10 jaar voor successierechten ongewijzigd.

Heeft u vragen?

Neem contact op met uw Private Banker. Nog geen cliënt? Maak hier een afspraak.

[1] VAN MALDEGEM P.,“Fiscale erfeniszonden nog moeilijk recht te zetten”, Netto, 21 januari 2021

Xavier Piqueur
Xavier Piqueur
Head of Tax
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.