5 min

Schulden uit huwelijkscontract niet langer aftrekbaar voor erfbelasting

Tijdens de zomermaanden heeft de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) goedgekeurd. Bedoeling is de aftrekbaarheid van schulden die (enkel) uit het huwelijkscontract blijken, aan banden te leggen.
Schulden uit huwelijkscontract niet langer aftrekbaar voor erfbelasting
Schulden uit huwelijkscontract niet langer aftrekbaar voor erfbelasting

Tijdens de zomermaanden heeft de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) goedgekeurd. Bedoeling is de aftrekbaarheid van schulden die (enkel) uit het huwelijkscontract blijken, aan banden te leggen.

Waarover gaat het?

Het is een vaak terugkerende vraag: hoe kunnen echtgenoten elkaar bij overlijden begunstigen, zonder dat er (al te veel) successierechten verschuldigd zijn? Aandachtspunt hierbij is de wettelijke bepaling die stelt dat alles wat de langstlevende echtgeno(o)t(e) (hierna: LLE), die gehuwd was onder een gemeenschapsstelsel, meer ontvangt dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen, aan erfbelasting onderworpen is.

Hiermee rekening houdend, zijn in de praktijk twee gangbare planningstechnieken ontwikkeld om de LLE vrij van successierechten te begunstigen. De methodes zijn afhankelijk van het gekozen huwelijksstelsel.

Scheiding van goederen

Echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen kunnen in hun huwelijkscontract een zgn. finaal verrekenbeding opnemen. Kort gezegd, komt de uitwerking van die clausule er op neer dat bij overlijden van de vermogende echtgenoot de LLE een vordering heeft op én ten bedrage van de helft – of zelfs de totaliteit – van het eigen vermogen van de man. Vanuit het standpunt van de overledene is dit een schuld die aftrekbaar is van zijn nalatenschap en die de te betalen erfbelasting dus vermindert of zelfs tot nul herleidt.

Gemeenschapsstelsel

Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel dienen rekening te houden met voormelde wettelijke bepaling. Het kan echter voorvallen dat de LLE op basis van een keuzebeding meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen naar zich toe wil trekken. In principe is dan op het surplus erfbelasting verschuldigd. Vanuit de fiscale praktijk is dan de techniek van het keuzebeding onder last ontwikkeld. Die komt er op neer dat ten belope van het surplus de LLE een schuld erkent t.a.v. de andere erfgenamen (meestal: de kinderen). Door de aftrekbaarheid van die last in hoofde van de LLE erft die netto slechts de helft van het gemeenschappelijk vermogen en blijft die buiten het toepassingsgebied van de wettelijke bepaling.

Wat zal er veranderen?

Aanleiding voor de geplande wijziging aan de VCF is het recente arrest van het Hof van Cassatie waarin de aftrekbaarheid van de schuld die voortvloeit uit een finaal verrekenbeding, fiscaal aanvaard wordt.

Eens te meer toont de fiscus zich een slecht verliezer en laat zij de wetgeving aanpassen. Van zodra de wijziging aan de VCF van kracht is – dit wordt verwacht tegen het einde van dit jaar -, zullen schulden die (enkel) blijken uit het huwelijkscontract niet langer aftrekbaar zijn bij het samenstellen van de nalatenschap en/of de respectievelijke erfdelen. Vermogensplanning via een finaal verrekenbeding of een keuzebeding onder last zal dan ook niet meer fiscaal optimaal zijn.

Wat betekent dit voor u?

Bent u gehuwd en heeft u destijds een huwelijkscontract laten opstellen, dan is het aangewezen om deze overeenkomst opnieuw onder de loep te (laten) nemen.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.