5 min

Schenken voor Nederlandse notaris minder interessant

Met het verschijnen van een nieuw "standpunt" van de Vlaamse belastingdienst lijkt voor inwoners van het Vlaams Gewest een einde te zullen komen aan de schenking van de blote eigendom van effecten en geldbeleggingen voor een Nederlandse notaris, met voorbehoud van vruchtgebruik.
Schenken voor Nederlandse notaris minder interessant
Schenken voor Nederlandse notaris minder interessant

Met het verschijnen van een nieuw "standpunt" van de Vlaamse belastingdienst (hierna: VLABEL) lijkt voor inwoners van het Vlaams Gewest een einde te zullen komen aan een reeds jaren bestaande en uiterst gangbare techniek van successieplanning: de schenking van de blote eigendom van effecten en geldbeleggingen voor een Nederlandse notaris, met voorbehoud van vruchtgebruik.

Waarover gaat het?

Een schenking van roerend vermogen door een Belgisch (Vlaams) rijksinwoner kan gebeuren voor een Nederlandse notaris. Voordeel hiervan is dat er noch Vlaamse, noch Nederlandse schenkingsrechten verschuldigd zijn. Het geschonken vermogen valt bovendien ook definitief buiten het toepassingsgebied van de Vlaamse successierechten, indien de schenker drie jaar overleeft, te rekenen vanaf de datum van de schenking.

Voorbehoud van vruchtgebruik zorgt ervoor dat de schenker nog een zekere inkomstenstroom geniet en zo in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien. Bij overlijden van de schenker/vruchtgebruiker dooft het vruchtgebruik uit en wordt de blote eigenaar volle eigenaar; dit alles zonder betaling van successierechten (na voornoemde driejaarstermijn).

In geval van effectenportefeuilles dient er na een dergelijke schenking onmiddellijk een zgn. ‘gesplitste inschrijving’ te gebeuren. De rekening zal op naam gezet worden van de schenker/vruchtgebruiker enerzijds én op naam van de begiftigde/blote eigenaar anderzijds.

Standpunt VLABEL

Kort samengevat, komt het standpunt van VLABEL er op neer dat bij dergelijke schenkingen van blote eigendom van effecten en geldbeleggingen voor Nederlandse notaris, de genoemde driejaarstermijn komt te vervallen en dat bij het overlijden van de vruchtgebruiker de gedane schenking steeds in de nalatenschap van de schenker valt en hierop dus steeds successierechten zullen verschuldigd zijn. Zelfs indien de schenking meer dan drie jaar voor het overlijden van de schenker heeft plaatsgevonden!

VLABEL voorziet in haar standpunt in twee uitzonderingen:

  1. op de schenking werd 3%, resp. 7% schenkingsrechten betaald. Dit vereist vrijwillige registratie van de Nederlandse notariële akte, wat het (fiscaal) voordeel volledig teniet doet.
  2. er wordt aangetoond dat er geen causaal verband is tussen de schenking enerzijds en de zgn. 'gesplitste inschrijving' van de effecten en geldbeleggingen op een rekening anderzijds. Dit zal in de praktijk (quasi) onmogelijk zijn.

VLABEL zal dit standpunt innemen voor alle 'gesplitste inschrijvingen' vanaf 1 juni 2016. Schenkingen/gesplitste inschrijvingen van vóór die datum blijven ongemoeid.

Gevolgen

Het laatste woord is hierover nog zeker niet gezegd. Duidelijk is dat VLABEL een dergelijke “gratis” schenking voor Nederlandse (en ook Zwitserse) notaris wil ontmoedigen.

Wat blijft er buiten schot van het nieuwe VLABEL-standpunt?

Het standpunt betreft enkel de ‘gesplitste inschrijving’ van effecten en geldbeleggingen op een rekening.

Het standpunt heeft géén impact op:

  • Schenking van volle eigendom (evt. met last) voor Nederlandse notaris
  • Schenking van blote eigendom van andere roerende goederen (bvb. kunst) voor Nederlandse notaris
  • Bankgiften en/of handgiften van volle eigendom

Deze vormen van “gratis” schenken blijven onverkort mogelijk, mét behoud van de driejaarstermijn.

Neem voor meer informatie contact op met uw relatiemanager.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.