5 min

Nieuwe verplichtingen voor burgerlijke maatschappen

Onlangs werd de wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht gepubliceerd. Waar men dit in eerste instantie misschien niet zou verwachten, heeft deze wet ook ingrijpende gevolgen voor burgerlijke maatschappen, wiens belangrijkste actief een effectenportefeuille is.
Nieuwe verplichtingen voor burgerlijke maatschappen
Nieuwe verplichtingen voor burgerlijke maatschappen

Onlangs werd de wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht gepubliceerd. Waar men dit in eerste instantie misschien niet zou verwachten, heeft deze wet ook ingrijpende gevolgen voor burgerlijke maatschappen, wiens belangrijkste actief een effectenportefeuille is.

Naast het feit dat de officiële Franse benaming vanaf nu ‘société simple’ (i.p.v. ‘société de droit commun’) is, worden de meest in het oog springende maatregelen hierna kort toegelicht.

1. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Alle burgerlijke maatschappen zullen moeten ingeschreven worden in het KBO – sinds 15 jaar de opvolger van het Handelsregister.

Bij deze inschrijving zullen o.m. de volgende gegevens moeten kenbaar gemaakt worden: naam, adres, rechtsvorm, boekjaar, kapitaal, naam zaakvoerder, identificatiegegevens oprichters, … Naar aanleiding van de inschrijving zal aan de burgerlijke maatschap ook een uniek nummer toegekend worden, het zgn. ondernemingsnummer. Dit nummer moet op alle officiële documenten van de burgerlijke maatschap vermeld worden.

De in het KBO opgenomen informatie is deels publiek beschikbaar en deels uitsluitend beschikbaar voor de overheid en de maatschap zelf.

Inwerkingtreding:

  • voor maatschappen opgericht vanaf 1 november 2018: onmiddellijk
  • voor reeds bestaande maatschappen: overgangsperiode tot 30 april 2019

2. Boekhouding

Ingrijpender is de verplichting die aan alle burgerlijke maatschappen wordt opgelegd om een boekhouding te (gaan) voeren. De omvang van de boekhouding is afhankelijk van de omzet – niet de winst (!) – van de maatschap.

Indien de jaaromzet lager is dan EUR 500.000,00, volstaat een enkelvoudige boekhouding. Hiervoor dienen volgende ‘dagboeken’ bijgehouden te worden: aan- en verkoopdagboek, financieel dagboek en inventarisdagboek.

Van zodra de jaaromzet uitstijgt boven EUR 500.000,00, moet er een dubbele boekhouding bijgehouden worden met vermelding van alle activa en passiva, kosten en opbrengsten. Bovendien moet er een jaarrekening opgesteld worden, die – naar alle waarschijnlijkheid – echter niet zal moeten gepubliceerd worden. Tussenkomst van een accountant zal hier veelal aangewezen zijn.
Ongeacht de te voeren boekhouding, geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

Inwerkingtreding:

  • voor maatschappen opgericht vanaf 1 november 2018: onmiddellijk.
  • voor reeds bestaande maatschappen: vanaf boekjaar dat start na 1 mei 2019.

3. Wat nu ?

Hoewel de cijfers van de burgerlijke maatschap (vermoedelijk) niet zullen moeten bekend gemaakt worden, mag het toch duidelijk zijn dat ingevolge de inschrijving bij het KBO wordt ingeboet aan anonimiteit en discretie (al wordt er ‘achter de schermen’ nog gepoogd om e.e.a. af te zwakken). Mogelijk zal de nakende invoering van het UBO-register hieraan nog verder afbreuk doen, maar dat is vandaag nog niet helemaal helder.

Dit neemt echter niet weg dat de burgerlijke maatschap nog steeds een zeer performant vehikel is – en blijft ! – om aan vermogensplanning te doen, indien de jaarlijkse verslaggeving (boekhouding + notulen) gerespecteerd wordt.

Indien men toch tot ontbinding van de maatschap wenst over te gaan, zal de effectenportefeuille uitgekeerd worden aan de maten in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de maatschap. De modaliteiten die in de schenkingsakte van de deelbewijzen van de maatschap voorzien waren (voorbehoud vruchtgebruik, optionele ‘lijfrente’, restschenking, …), blijven in de regel onverkort behouden en gaan over op de effecten/cash in de effectenportefeuille. Vraag is dan nog wel in hoeverre dit de in het verleden uitgewerkte vermogensplanning niet fundamenteel doorkruist …

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.