3 min

Nieuwe fiscale spelregels inzake de aangifte van buitenlandse onroerende goederen

Onder zware Europese druk heeft België eerder dit jaar de fiscale wetgeving die betrekking heeft op de berekening van de belastbare basis van in het buitenland gelegen onroerend goed, ingrijpend gewijzigd. Het resultaat hiervan is dat er m.i.v. 1 januari 2021 op dat vlak een gelijkschakeling is tussen Belgisch en buitenlands onroerend vermogen.

Samengevat

  • Buitenlands onroerend goed: wijzigingen in de fiscale wetgeving
Nieuwe fiscale spelregels inzake de aangifte van buitenlandse onroerende goederen
Nieuwe fiscale spelregels inzake de aangifte van buitenlandse onroerende goederen

1. Waarover gaat het ?

Nemen we het voorbeeld van iemand die – uitsluitend voor privé-gebruik – een appartement heeft aan de Belgische kust, alsook een villa in het zuiden van Frankrijk. Die persoon moet het onroerend inkomen voor beide panden al jarenlang aangeven in de aangifte personenbelasting. Waar voor het appartement het vermelden van het kadastraal inkomen (KI) volstaat, moet voor de villa in Frankrijk de “brutohuurwaarde” aangegeven worden.

Dit onderscheid kon niet langer door de (Europese) beugel en onder druk van een boete en een dwangsom heeft België beslist om de regels die gelden t.a.v. Belgisch onroerend goed ook van toepassing te verklaren op buitenlands onroerend goed.

2. Wat betekent dit dan concreet ?

In één zin, dat aan alle buitenlandse onroerende goederen die worden aangehouden door natuurlijke personen/rijksinwoners, een kadastraal inkomen moet worden toegekend !

Hiervoor moet de belastingplichtige (= de eigenaar, vruchtgebruiker, erfpacht- of opstalhouder of bezitter van het buitenlands onroerend goed) tijdig aangifte doen bij de ‘Administratie Opmetingen en Waarderingen’ van de FOD Financiën. Wat ‘tijdig’ inhoudt, is afhankelijk van sinds wanneer men eigenaar, vruchtgebruiker, … van het betreffende buitenlands onroerend goed is.

  • Verwerving vóór 1 januari 2021: aangifte moet gebeuren uiterlijk 31 december 2021.
  • Verwerving vanaf 1 januari 2021 en vóór 25 februari 2021: aangifte moet gebeuren uiterlijk 30 juni 2021.
  • Verwerving vanaf 25 februari 2021: aangifte moet gebeuren binnen de vier maanden.

Voor bepaalde andere relevante gebeurtenissen (bvb. ingebruikneming van een nieuwbouwwoning of een grondig verbouwde woning; immigratie (in België); …) geldt een aangiftetermijn van dertig dagen.

De aangifte kan per post, via e-mail of via MyMinfin.

Aan de hand van de verkregen informatie (o.a. ligging, beschrijving en verkoopwaarde van het onroerend goed) zal de Administratie Opmetingen en Waarderingen overgaan tot het vaststellen van een kadastraal inkomen.

Indien de vooropgestelde timing gehaald wordt, zouden die KI’s uiterlijk einde maart 2022 moeten toegekend zijn, zodat ze medio 2022 voor de eerste keer in de aangifte personenbelasting (over 2021) kunnen opgenomen worden.

3. Hoe zit het met de fiscale impact ?

Algemeen gesteld, heeft de wetswijziging een zeer beperkte impact: de door België gesloten dubbelbelastingverdragen blijven immers onverkort van kracht. Net zoals in het verleden het geval was, zal het buitenlands onroerend inkomen in België vrijgesteld zijn van personenbelasting, weliswaar met toepassing van het progressievoorbehoud. Meer zelfs, de verwachting is dat er in de meeste gevallen zelfs een verláging van de fiscale druk zal zijn, aangezien de belastbare basis op grond van het (in de toekomst aan te geven) KI over het algemeen een lager bedrag is dan die op basis van de (in het verleden aan te geven) brutohuurwaarde.

Hierbij melden we nog dat bepaalde buitenlandse belastingen op dat onroerend goed tot nog toe aftrekbaar waren van de aan te geven brutohuurwaarde. Aangezien het KI een netto-inkomen wordt geacht te zijn, zullen deze buitenlandse belastingen in de toekomst niet meer aftrekbaar zijn.

Tot slot, dit alles speelt enkel ten aanzien van die belastingplichtigen voor wie het KI fiscaal relevant is, d.w.z. belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting of aan de rechtspersonenbelasting. Anders gezegd, voor Belgische vennootschappen (NV, BV, …) die een buitenlands onroerend goed aanhouden, is deze wetswijziging zonder voorwerp. Zij zijn en blijven belastbaar op de huuropbrengsten.

Heeft u vragen?

Neem contact op met uw Private Banker. Nog geen cliënt? Maak hier een afspraak.

Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Wealth Planning
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.