2 min

Market Comment: COP26, weer een stapje verder

De afgelopen twee weken ging alle aandacht uit naar de Klimaatconferentie van Glasgow 2021 (COP26). De uitkomst van dit overleg met bijna 200 landen is niet die waarop velen hadden gehoopt; sommigen spreken zelfs van een mislukking. Maar dit is naar onze mening niet terecht.

Samengevat

  • Energietransatie is nog nadrukkelijker op de agenda komen te staan
  • Aantrekkelijke groeikansen voor bedrijven die bijdragen aan deze transitie
Market Comment: COP26, weer een stapje verder
Market Comment: COP26, weer een stapje verder

Een belangrijk resultaat van de bijeenkomst is dat de klimaatproblematiek en het belang van het terugdringen van de CO2-uitstoot, door middel van energietransitie, nog nadrukkelijker wereldwijd op de agenda is komen te staan. De uitkomst, zoals geformuleerd aan het slot, schetst een visie van een wereld waarin het gebruik van steenkool radicaal wordt teruggedrongen, subsidies voor fossiele brandstoffen worden afgeschaft, ontbossing wordt tegengegaan en regeringen aangescherpte klimaatdoelstellingen formuleren, zodat de doelstellingen van het Akkoord van Parijs toch kunnen worden bereikt. Het akkoord geeft bedrijven en beleggers handvatten die kunnen worden meegenomen in het vormen van een visie of strategie en het nemen van beslissingen.

Interessant voor beleggers

En deze handvatten zijn nodig, want de wereldwijde temperatuurstijging zet gestaag door zolang er niet steviger wordt ingegrepen. Tegelijkertijd is de schaal en de snelheid die nodig is om de doelstellingen van Akkoord van Parijs te bereiken waarschijnlijk de grootste uitdaging voor de mensheid ooit.

Hierbij speelt enerzijds het verschil in belangen tussen de ontwikkelingslanden, opkomende markten en de ontwikkelde landen, en anderzijds de nog beperkte beschikbaarheid van duurzame alternatieven. Of zoals het VN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) het in zijn rapport formuleert: We hebben alle beschikbare en nog te ontwikkelen oplossingen op energievlak nodig om tot het gewenste scenario van 1,5 graad opwarming te komen, maar daarin zitten ook kansen. Een bijkomend voordeel is dat er waarschijnlijk een investeringsgolf in (hernieuwbare) energieoplossingen ontstaat. En die kan nieuwe banen opleveren en de economische groei aanjagen.

We kijken natuurlijk ook naar deze ontwikkelingen met het oog op beleggen. Onderzoeken laten zien dat bedrijven die bijdragen aan de energietransitie, met als doel CO2-reductie, aantrekkelijke groeikansen hebben en vaak een minder risicovol profiel hebben dan bedrijven die dat niet doen.

Gelijker speelveld

Om de energietransitie op koers te houden moeten deze bedrijven wel tot volle wasdom kunnen komen. Dat vraagt om een gelijker speelveld, waarin alle bedrijven aan vergelijkbare duurzaamheidseisen moeten voldoen. Hiermee voorkomen we oneerlijke concurrentie tussen vervuilende bedrijven en duurzame bedrijven. De afspraken die gemaakt zijn op de COP26 helpen hierbij.

Zo heeft een bedrijf dat kiest voor goedkope niet-duurzame energie nu nog vaak lagere kosten dan een bedrijf dat kiest voor energie uit hernieuwbare bronnen. Voorwaarde voor het slagen van de energietransitie is dan ook dat overheden wereldwijd steeds verder gaande afspraken maken over de wijze waarop bedrijven moeten omgaan met mens, milieu en maatschappij. De afspraken zoals ze zijn gemaakt op COP26 zijn daarmee een stap in de goede richting.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.