5 min

Hervorming vennootschapsbelasting: Wat is de impact op uw effectenportefeuille?

In de schoot van de federale regering wordt momenteel volop onderhandeld over de aangekondigde (budgetneutrale) hervorming van de vennootschapsbelasting. De grote lijnen van de hervorming zijn reeds enige tijd bekend en zullen we hier schetsen.
Hervorming vennootschapsbelasting: Wat is de impact op uw effectenportefeuille?
Hervorming vennootschapsbelasting: Wat is de impact op uw effectenportefeuille?

In de schoot van de federale regering wordt momenteel volop onderhandeld over de aangekondigde (budgetneutrale) hervorming van de vennootschapsbelasting. De grote lijnen van de hervorming zijn reeds enige tijd bekend en worden hierna geschetst. De concrete invulling ervan zal de komende dagen en weken gebeuren. Vast staat evenwel dat een en ander een impact zal hebben op het aanhouden van een effectenportefeuille binnen een vennootschap.

Wat ligt er op de onderhandelingstafel?

 • Stelselmatige verlaging van het vennootschapstarief:
  Het gewone tarief dat vandaag nog 33,99% bedraagt, zal de komende jaren geleidelijk verlaagd worden tot een flat rate van 20% in 2019.
  Het bestaande verlaagd opklimmend tarief (VOT) voor KMO’s zal worden afgeschaft. In de plaats daarvan zal aan startende vennootschappen, onder voorwaarden, gedurende vijf jaar een algehele belastingvrijstelling toegekend worden.
 • Afschaffing van de zogenaamde fairness tax, die reeds zwaar onder (Europees) vuur ligt.
 • Afschaffing van de meerwaardebelasting op aandelen (0,412% - grote vennootschappen).
 • Verhoging DBI-aftrek (= belastingvrijstelling op ontvangen dividenden uit deelnemingen) tot 100%.

De eerste maatregel moet vooral de Belgische KMO’s ten goede komen en het ondernemerschap stimuleren. De twee laatste voorstellen moeten België (nog meer) op de internationale markt positioneren als (fiscaal) interessant land om holdings te vestigen.

Welke compenserende maatregelen circuleren er?

 • Afschaffing van de notionele intrestaftrek (NIA).
  Mogelijk blijft de ‘stock’ aan overgedragen NIA nog wel beschikbaar voor de toekomst.
 • Beperking van de (momenteel nog onbeperkte) aftrek van fiscale verliezen en DBI-aftrek.
 • Beperking van de fiscale aftrekbaarheid van bepaalde kosten (representatie- en restaurantkosten, autokosten, intrestlasten, degressieve afschrijvingen,…).
 • Verhoging van de roerende voorheffing op dividenden (=> al zou dat er nu nog niet doorkomen).
 • Invoering van een verplichte minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders (€ 40.000,00).
 • Invoering van de mogelijkheid om vrijgestelde reserves, mits betaling van belasting, om te zetten in belaste reserves.

Wat zijn de gevolgen voor effectenportefeuilles aangehouden door een Belgische vennootschap?

Indien de hiervoor geschetste maatregelen effectief wet worden, heeft dit volgende impact:

 • Door de afschaffing van de NIA vervalt een nadeel voor het beleggen in kapitalisatie-BEVEK/SICAVs. Dit type beleggingen moe(s)t immers uit de berekeningsbasis van de NIA uitgesloten worden.
 • Meerwaarde op aandelen, gerealiseerd nà verloop van één jaar door grote vennootschappen, zullen eveneens belastingvrij zijn.
 • Door de afschaffing van het VOT vervalt een nadeel voor beleggen in aandelen en kapitalisatie-BEVEK/SICAVs. Beleggingen in beide types effecten riskeerden de toepassing van het VOT uit te schakelen en de winst aan het normale belastingtarief te onderwerpen.
 • Indien de verhoging van de roerende voorheffing op dividenden tóch zou worden ingevoerd, zal dit gelden t.a.v. Belgische én buitenlandse vennootschappen.

Het is op dit moment echter nog verre van zeker welke maatregelen in welke vorm de eindmeet zullen halen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we hierover communiceren.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.