5 min

Effectentaks: hoe moet je zelf zorgen voor tijdige aangifte en betaling?

Eind december 2018 werd door de Belgische banken voor de eerste keer overgegaan tot bevrijdende inhouding van de taks op de effectenrekeningen. Dit gebeurde automatisch namens kwalificerende rekeninghouders die tijdens 2018 voor minstens EUR 500.000,00 aan belastbare effecten in portefeuille hadden, dan wel op verzoek van een rekeninghouder, indien de gemiddelde waarde van zijn effecten lager was dan EUR 500.000,00 (‘opt-in’).
Effectentaks: hoe moet je zelf zorgen voor tijdige aangifte en betaling?
Effectentaks: hoe moet je zelf zorgen voor tijdige aangifte en betaling?

Inleiding

Eind december 2018 werd door de Belgische banken voor de eerste keer overgegaan tot bevrijdende inhouding van de taks op de effectenrekeningen. Dit gebeurde automatisch namens kwalificerende rekeninghouders die tijdens 2018 voor minstens EUR 500.000,00 aan belastbare effecten in portefeuille hadden, dan wel op verzoek van een rekeninghouder, indien de gemiddelde waarde van zijn effecten lager was dan EUR 500.000,00 (‘opt-in’).

Zoals gezegd, werkt deze inhouding bevrijdend, wat inhoudt dat de betreffende rekeninghouders ten aanzien van dat vermogen geen verdere verplichtingen hebben op het vlak van aangifte of betaling van de effectentaks.

Soms toch een eigen aangifte vereist

Dit alles neemt niet weg dat verschillende belastingplichtigen de komende maanden zelf toch moeten instaan voor een tijdige, eigen aangifte en betaling van de effectentaks. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor effectenrekeningen die aangehouden worden bij een buitenlandse bank (pm: in de regel zal die bank de effectentaks niet ingehouden hebben) of in het geval er meerdere effectenrekeningen zijn met telkens een gemiddelde waarde van minder dan EUR 500.000,00, waarvan de totale waarde dat bedrag wel overschrijdt en die rekeningen niet (allemaal) via de ‘opt-in’ werden onderworpen aan de effectentaks.

Praktische modaliteiten: hoe, wanneer, waar, …

Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën is het aangifteformulier en alle relevante informatie terug te vinden. Het aangifteformulier bestaat uit twee delen: de ‘persoonlijke aangifte’ (Deel A) en de ‘gezamenlijke aangifte’ (Deel B).

De persoonlijke aangifte dient gebruikt te worden, indien men aangifte wil doen van één of meerdere effectenrekeningen waarvan men als enige rekeninghouder is, dan wel indien men aangifte wil doen van één of meerdere effectenrekeningen waarvan men co-titularis is én men aangifte doet op basis van evenredige verdeling. Deze aangifte moet op elektronische wijze gebeuren via een specifiek (nog beschikbaar te stellen) aangifteformulier en –platform op www.MyMinFin.be.

Indien men als co-titularis aangifte wil doen op basis van het wettelijke of contractuele eigendomsaandeel in de effectenrekening dient – samen met alle andere co-titularissen – één gezamenlijke aangifte ingediend te worden. Dergelijke aangifte moet op papier verzonden worden, met toevoeging van de nodige verantwoordingsstukken waaruit die concrete wettelijke of contractuele verdeling blijkt.

De aangifte effectentaks moet de eerste keer ingediend worden uiterlijk op de laatste dag voor het indienen van de aangifte personenbelasting over aanslagjaar 2019 (kalenderjaar 2018). Betaling van de effectentaks moet uiterlijk op 31 augustus 2019 gebeurd zijn.

Adres van het bevoegde belastingkantoor, bankrekeningnummer en verplichte mededeling voor de overschrijving zijn terug te vinden in de bijlage bij het aangifteformulier.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.