5 min

Beleggingsstrategie: Defensievere houding

De voortgaande koersrally op de aandelenmarkten is voor beleggers een mooie meevaller. Het vierde kwartaal van 2018 was heel moeizaam, maar door de stijgende markten zijn de portefeuilles van de meeste beleggers meer dan hersteld van de scherpe dalingen van eind vorig jaar.

Samengevat

  • Aanpassingen vermogensverdeling
  • Vooralsnog meer tegenwind dan meewind
  • Obligatiemarkten zitten in het midden
  • Grondstoffen: winst nemen op goud
Beleggingsstrategie: Defensievere houding
Beleggingsstrategie: Defensievere houding

De belangrijkste positieve invloed op de markten was de verschuiving in de opstelling van de centrale banken in de VS, Europa en China naar een meer accommoderend beleid – oftewel beleid dat gericht is op het ondersteunen van de economische groei. Dat was een belangrijke ommezwaai. Monetaire stimuleringsmaatregelen in de vorm van een lagere rente en het opkopen van staatsobligaties zijn weer helemaal ‘in’. In dit marktklimaat is ook de goudprijs weer gestegen: onze prognose voor de goudprijs eind 2019 is daardoor eerder dan verwacht gerealiseerd. We doen beleggers de suggestie om in te spelen op deze positieve draai in de markten door de positie in aandelen te verminderen en goud te verkopen.

Aanpassingen vermogensverdeling

We hebben onze totale assetallocatie (vermogensverdeling) aangepast. We zijn nu minder positief over aandelen (de weging is verlaagd van neutraal naar onderwogen). Onze voorgestelde weging van grondstoffen is na de verkoop van de positie in goud weer neutraal. In de aandelenportefeuille is daarnaast ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. De intentie is om de portefeuille defensiever te maken, oftewel minder afhankelijk van de economische groei. De regio-allocatie is onveranderd: onze voorkeur ligt onverminderd bij de VS. Obligaties zijn nog altijd niet in trek. In de obligatieportefeuille is de positie in bedrijfsobligaties versterkt, terwijl de positie in inflatie-gerelateerde Italiaanse en Spaanse staatsobligaties werd afgebouwd. Europese bedrijfsobligaties kunnen meeliften op het verwachte programma voor de inkoop van obligaties door de Europese Centrale Bank (ECB).

Aandelen: positie verkleinen

Er zitten voors en tegens aan het huidige beleggingsklimaat. Onze suggestie om de positie in aandelen te verminderen wordt ingegeven door een evaluatie van een aantal factoren (zie de volgende alinea) en het verwachte effect daarvan in de komende drie à negen maanden. Wij houden het er op dat, over het geheel genomen, de mogelijkheid van een economische groeivertraging zwaarder weegt dan het potentieel van een verdere verbetering. De kans op een recessie blijft laag.

Vooralsnog meer tegenwind dan meewind

Enerzijds is de bereidheid van de Amerikaanse Fed om de rente te verlagen duidelijk positief voor beleggers. Een lagere rente stimuleert investeringen en leidt tot hogere winsten. Voor een groot deel is deze ‘voor’ al in de huidige koersen verdisconteerd. Hierdoor is het opwaarts koerspotentieel beperkt. Anderzijds is het bedrijfssentiment aanzienlijk verzwakt onder invloed van het weer oplaaiende handelsconflict. Dat weegt zwaar op de bedrijfswinsten. De winstbijstellingen van de afgelopen weken wijzen op een serieuze kans op tegenvallers. Er mag dan uit de recente G20-top een soort ‘wapenstilstand’ in de handelsoorlog zijn gerold, van echte vorderingen valt nog weinig te merken. De Amerikaanse president Trump twittert nu al dat China de grote hoeveelheden Amerikaanse landbouwgoederen niet koopt die volgens hem door het land waren toegezegd.

Aandelen bevinden zich op dit moment aan de bovenkant van de verwachte bandbreedte. Wij geloven daarom dat het nu tijd is om het risico te verminderen en te kiezen voor een ‘onderweging’ ten opzichte van de benchmark (de benchmark weerspiegelt een neutrale vermogensverdeling). We doen beleggers de suggestie om de verkoopopbrengsten in liquiditeiten te steken.

Defensiever sectorbeleid

Om recht te doen aan een klimaat van tragere economische groei doen wij beleggers de suggestie om wijzigingen in hun sectorverdeling aan te brengen. De sector gezondheidszorg heeft nu meer de voorkeur (van neutraal naar overwogen), terwijl we de sector industrie negatiever inschatten (van neutraal naar onderwogen).

Onze voorkeur voor gezondheidszorg heeft te maken met het feit dat de winstgroei bij bedrijven in deze sector minder afhankelijk is van de economie. Er is daarnaast sprake van verbeteringen in de pijplijn voor nieuwe geneesmiddelen, wat de veerkracht van deze bedrijven ten goede komt – ook als de economische groei afneemt. Op basis van deze factoren verwachten we dat de sector gezondheidszorg het bij een economische groeivertraging beter zal doen dan de markt als geheel.

We zijn niet enthousiast over de sector industrie vanwege de zwakkere economische en winstomstandigheden, in het bijzonder in Europa. Bovendien kunnen de sector en de voorraadketen te maken krijgen met de nadelige gevolgen van mogelijk escalerende handelsspanningen. Zie figuur 1 voor een overzicht van onze sectorvisie.

Figuur 1: sectorvisie ABN AMRO

Sector

Visie

Communicatiediensten

Overwogen

Luxegoederen & diensten

Neutraal

Consumptiegoederen

Onderwogen

Energie

Neutraal

Financiële instellingen

Onderwogen

Gezondheidszorg

Overwogen

Industrie

Onderwogen

Informatietechnologie

Overwogen

Basismaterialen

Neutraal

Vastgoed

Neutraal

Nutsbedrijven

Neutraal

Bron: ABN AMRO Private Banking

Obligatiemarkten zitten in het midden

Aan de ene kant hebben de obligatiemarkten te maken met het effect van de meer ondersteunende opstelling van de centrale banken. Aan de andere kant zijn er de mogelijke gevolgen van de toenemende bedreigingen voor de wereldeconomie. Door de sterke daling van de rente (yield) op 10-jaars staatsobligaties bevinden Duitse Bunds zich qua rendement op sterk negatief terrein; ook bleef de Amerikaanse rentecurve hiermee duidelijk omgekeerd (een zogenoemde ‘inverse’ rentecurve wordt door velen beschouwd als een voorbode van een recessie). Uit de rente op deze ‘veilige’ obligaties blijkt dat obligatiebeleggers verwachten dat de centrale banken meer gaan ingrijpen.

De risico-opslagen (spreads) op risicovollere obligaties (onder andere investment-grade bedrijfsobligaties, high-yield bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten oftewel EMD) liepen in mei op onder invloed van de weer oplaaiende handelsspanningen. Sinds begin juni is daarin een kentering gekomen. De huidige omgeving blijft gunstig voor spreads op bedrijfsobligaties, zeker nu de ECB deze obligaties naar verwachting weer gaat inkopen.

Inflatie-gerelateerde obligaties hebben het nog altijd zwaar. Deze obligaties blijven beweeglijk en kwetsbaar in een periode waarin de markten vooruitlopen op een situatie die door economen als ‘japanificatie’ wordt omgeschreven. Met japanificatie wordt gedoeld op een langdurige periode van lage groei in combinatie met lage inflatie. De rente blijft naar verwachting voor langere tijd laag en de inflatie in de eurozone wil maar niet echt stijgen. Tegen deze achtergrond geven wij beleggers in overweging om hun posities in Italiaanse en Spaanse inflatie-gerelateerde staatsobligaties te reduceren en de opbrengsten in bedrijfsobligaties te steken. Wij blijven bij onze suggestie aan beleggers om een langere duratiepositie aan te houden dan normaal is in de obligatieportefeuille dan wel in vergelijking met de benchmark (duratie: de rentegevoeligheid van obligaties). Langlopende (als veilig beschouwde) obligaties kunnen in tijden van marktturbulentie zorgen voor spreiding ten opzichte van de risico’s die gepaard gaan met aandelen en bedrijfsobligaties.

Grondstoffen: winst nemen op goud

De beslissing medio maart om in goud te stappen was gebaseerd op de prognose van onze edelmetalenspecialist dat de goudprijs in de loop van het jaar zou oplopen en aan het eind van het jaar naar schatting USD 1.400 per ounce zou bedragen. Die eindejaarprognose voor de goudprijs is inmiddels al gerealiseerd. Wij doen beleggers de suggestie om van de gelegenheid gebruik te maken en winst te nemen. Door nu te handelen, kunnen beleggers een eventuele daling op de goudmarkten vermijden. Zo valt een gevoelige klap te verwachten als het grote aantal speculanten met extreme longposities zou besluiten om te verkopen. Door zo’n verkoopgolf kan de goudprijs ineens aanzienlijk lager komen te liggen.

Conclusie

Het beleggingslandschap heeft momenteel te maken met zowel tegenwind als meewind. De economische groei is duidelijk vertraagd en centrale bankiers treffen maatregelen om de neergang te lijf te gaan. De handelsoorlog tussen de VS en China heeft schade berokkend aan het ondernemersvertrouwen en aan de kapitaalinvesteringen. En te midden van dit alles schieten de aandelenmarkten omhoog. Maar die koersrally lijkt steeds minder geworteld in de fundamentele toestand van de economie en het bedrijfsleven.

Door aandelenposities te verlagen, goud te verkopen en in liquiditeiten te investeren, kunnen beleggers het portefeuillerisico reduceren (we gaan daarbij uit van een beleggingshorizon van drie tot negen maanden). Beleggers kunnen hiermee de winsten veiligstellen die gerealiseerd zijn na een bewogen periode, daarbij profiterend van de positieve verandering in het monetaire beleid van centrale banken. Met onze gewijzigde visie op de aandelensectoren denken wij dat beleggers hun portefeuilles beter bestand kunnen maken tegen een economische neergang. En een verhoogde positie in liquiditeiten kan in de toekomst wellicht goed van pas komen; bijvoorbeeld om na een eventuele correctie weer in de markt te stappen.

Richard de Groot
Richard de Groot
Chair ABN AMRO Global Investment Committe
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.